КАУЗИ И ИДЕИ

Големите идеи, големите промени и революциите
VII-ми Форум БРОД за България
Георги Вацов

Големите идеи, големите промени и революциите

06 Юни 2018

...Да им отваря очите за злото, което ги заобикаля - предмет на подозрение и проверка за истинност и безкористност на намеренията, преди хората да му дадат доверието си...
За това говори Достоевски....
А за Достоевки и за „БРОДза България” - нашият идеен вдъхновител Георги Вацов
                              

Уважаеми дами и господа, колеги!

БРОД за България е една метафора! Красива метафора, защото тя напомня за стремежа на хората да търсят своето щастие, свобода и справедливост, а за нас, българите и безоблачното бъдеще за децата си!

В днешно време, нещата в живота се усложняват неимоверно много, а движението, независимо от посоката, се ускорява с всеки изминат ден! Светът е пред разлом! Четвъртата технологична революция поставя на изпитание не само съдбата на народите, но и физическото оцеляване на нациите, които не могат, не разбират или не желаят да направят качествено, бързо и адекватно интелектуално усилие, за да се качим в „последния вагон“ на „последния скоростен влак“, пътуващ към бъдещия полицентричен нов световен ред!

На своя  втори форум, проведен в актовата зала на БАН през юни 2015 година, в присъствието на много от вас, ние зададохме въпроса: „Защо, след като през 2004 година, 16 световноизвестни икономисти в т.ч. нобелови лауреати, подписали т.н. „Барселонски консенсус“, с който обявиха „Вашингтонския консенсус“, (за нас „Планът Ран-Ът“) за абсолютно погрешен модел на преход, нашите политици, икономисти, финансисти, обществоведи, неправителствени организации, управлявали и формирали общественото мнение от тогава до днес, не инициираха тотална промяна в управлението на страната, за да бъде защитен народът от вакханалията на неолиберализма и за издигането на духовността и православната етика в закон, задължителен за изпълнение от всеки български гражданин?

Днес три години след задаването на тези въпроси и 14 години след „присъдата“ от Барселона, отговорът е ясен и причините са известни – алчност, олигархичен модел, обръчи от фирми за изсмукване и на последните жизнени сокове на Отечеството!

Ние, от БРОД за България, високо заявяваме, че така повече не може да продължава!

Днес светът се радикализира! Много скоро Съединени щати ще се превърнат в най-мразената страна, на която ще ѝ бъде припомнено и Хирошима и Нагазаки, и Корейската война, и милионите виетнамци, изгорени с напалм, и обесения Садам, и окървавения, умиращ Кадафи, и 60-годишната блокада на Куба, донесла мизерия и глад на един малък, но свободолюбив народ, и икономическите санкции, и безапелационния диктат над малките народи, превърнати във васали от „изключителните“!

И сметката ще бъде предявена не от външни сили, а от американски народ, защото елитите на САЩ целенасочено „забравиха“ завета на бащите-основатели, формулирани от Томас Джеферсън в Декларацията за независимост от Филаделфия:

Всички човеци са създадени равни и техния Създател ги е дарил с определени, неотменими права, сред които са животът, свободата и стремежът към щастие. Винаги, когато една форма на управление стане разрушителна за споменатите цели, право на човеците е да я променят или забранят, и да създадат ново управление, полагайки в основите му принципи, които според тях, в най-голяма степен ще повлияят за тяхната сигурност и собственото им щастие!“

Напълно споделяйки тази констатация, ние, от БРОД за България, от първия ден на своето учредяване призоваваме към единодействие, към единение на духа, към приемането на обща платформа за избор на модел за развитие на страната в средна и дългосрочна перспектива.

Великият реформатор Дън Сяопин, започнал изграждането на „социализма с китайска специфика“, още през 1979 година, е бил наясно, че не конвергенцията и държавния капитализъм, а запазването контрола на държавата върху банките и големите монополи ще даде простор на частния малък и среден бизнес. Петгодишните народостопански планове, предприетите смели и много рисковани крачки за отваряне на Китай към западните капитали и високите технологии, за същите тези 30 години гарантираха на страната най-висок ръст на БВП и най-голям обем на износ на стоки в света. Поредният конгрес на КПК от миналата година, промени вектора на развитие на страната, насочвайки вниманието на властта и на партията към обикновените хора, приемайки невероятната задача до 2049 година качество на живот за всички китайци да достигне средното европейско ниво.

По същия път, след 2003 година, под ръководството на Владимир Путин върви и Русия. Днес вече е ясно, че РФ къса с „Вашингтонския консенсус“ и тръгва по свой, собствен модел на развитие, съчетаващ принципите на свободата и на справедливостта в едно неразрушимо цяло.

Общото между китайския и руски модели на развитие, преди всичко е националната цел: благоденствие и просперитет за народите на РФ и Китай. Но има и нещо друго. Въпреки огромните разлики в практическото реализиране на целта, и двамата ръководители, председателят Си и президентът Путин, отдават първостепенно, основополагащо значение на духовното единение на своите народи, стъпвайки, всеобхватно и целенасочено, върху мъдрите завети в учението на Конфуций и върху силата на православната вяра, проверени и доказали се през хилядолетията.

Ние, от БРОД за България, много внимателно изучаваме ставащото в Русия. И не само поради това, че в продължение на 45 години Съветският съюз бе нашия основен, безвъзмезден спонсор на добрия ни живот, но главно поради факта, че с руския народ ни свързва териториална близост, богата обща вяра и история, в която и ние сме били учители, дали много на православните си братя, и най-важното, нашата взаимопривличащата се  душевност, общите ни народностни традиции, домостроя и културата.

И, както казва великата българска пророчица баба Ванга:

България е душата, Русия – тялото. Те заедно ще спасят света. България е майката, Русия – бащата на цялото славянство. Двата народа са свързани от векове и имат обща мисия на Земята. Не затваряйте вратата към Русия, тя е вход и изход за България".

Днес, България, както и всички останали развити и развиващи се страни, е на кръстопът!

Човешкото общество, появило се в резултат на творческата дейност на Създателя, е изкуствено по своята природа същество. То се ражда от разработката и реализацията на два вида проекти: първият, призван да осигури устойчиво съществуване на социума, и вторият, осигуряващ целева подкрепа на процесите на развитие на обществото, пример за което днес е Китай и отскоро Русия. От фазата на устойчивото съществуване, такова, каквото бе характерно за социалистическа България в епохата на застоя, вариантите са два: или тръгване нагоре и напред по пътя на развитието, в нашия случай към новото информационно общество, или поемане по пътя на деградацията, както направихме след 1989 година.

За да вървим по пътя на развитието, днес на страната е нужно изключително високо ниво на интелектуално обезпечаване процесите на развитие, включващи концептуалния вектор, състоящ се от философска и мирогледна интелектуална подкрепа и технологичния, който методически и инструментално подсигурява развитието.

Нужен е елит от мислещи хора, които да разбират същината на новите условия, да формулират новите цели пред обществото и самите себе си, да организират тяхната реализация.

Ние сме убедени, че в днешния наш форум участват представители именно на тези елити, които са готови да поемат предизвикателствата на неизвестния и нов за България път към по-добро бъдеще. В много кратък срок всички неправителствени сдружения, клубове, движения и организации, които споделят крещящата необходимост от кардинална промяна в мисленето и дейността на обществото и държавата, трябва да създадем работни групи по отделните направления, които да започнат обмяна на мнение, да организират дискусии, конференции, участия и публикации в средствата за масова информация, с които да се популяризират идеите и да се търсят нови съмишленици за привличането им към нашия интелектуален кръг.

Темата е огромна, но искам да спра за кратко вашето внимание върху два много важни въпроса.

Първият. От теорията е известно, че осмислянето на света се постига чрез овладяването на определена философска система, която се превръща в основа на съответното мирогледно учение. Върху неговите постулати, обществоведите създават различните идеологии, използвани не само от партиите и властта, но и помагащи на обикновените хора в тяхната ежедневна дейност. Идеологията на новото време трябва да постави в центъра човека с неговото съзнание, с неговите цели. Основа на обществените отношения трябва да бъде православната и традиционна за нашия народ етика, законодателно закрепена и задължителна за съблюдаване. Така съзнанието на човека възвръща първородната си роля да определя битието, а не обратното. А това означава базата на обществото, като негова духовна основа, да е организирана така, че да дава възможност на човека да реализира двата вида свои цели – индивидуалните и обществените. Обществените цели се реализират в социалната среда: комунална, съдебна, правоохранителна и военна сфери, а индивидуалните – здравеопазване, образование, култура и политика, се реализират в интелектуалната среда.

Вторият въпрос е свързан с икономическата надстройка на обществото. Естествено, за да може държавата нормално и ефективно да функционира са необходими развити производствени сили и производствени отношения, но вече с нова роля – формиращи надстройка над базата на обществото и подчиняващи се на задължителните за всички граждани етични норми.

Ние говорим за предприемачи и търговци, които са специалисти по създаването на предприятия – творчески личности, които със своята дейност изменят света чрез изгражданите от тях предприятия, агропромишлени комплекси, лаборатории, научни, изследователски и развойни центрове, както и с произвежданата от тях продукция. Днес на България са ѝ крайно нужни хора, които се стремят към съвършенство на сътворяваното от тях.

Ние, от БРОД за България, считаме, че единствената алтернатива на човеконенавистната неолиберална вакханалия е икономика, възприела и спазваща законово регламентираните в обществото правила на православната етика и изградена на основата на класическата икономическата теория на Адам Смит – „От егоизма на всеки към благоденствие за всички“. Според нея, както показва и немският опит след Втората световна война, държавата защитава и създава най-благоприятен режим за работа на предприемачите и търговците, които егоистично, в добрия смисъл на думата, преследват своите бизнес цели, (но не като паразитите, „впили“ се в тялото на обществения организъм!) и плащат навреме и в пълен обем начислените им данъци, водени от осъзнат, високопатриотичен дълг.

ххх

Уважаеми колеги,

След като е създал човека, по свой образ и подобие, БОГ му нарежда „да обладава земята“ и да „господарства“ над нея и престава да създава нови реалности. Той разрешава не с производствените си отношения, а с разум, по образ и подобие на вече сътвореното, да устройва живота си. „Седмия ден“ – е метафора, символизираща епохата на човешката цивилизация, от създаването ѝ до днес. През този „Седми ден“ – епоха, човеците получават възможността да изучават Божиите творения, да изследват света около себе си, да търсят и намират решения как сами да се грижат и за прехраната си, и за децата си, и за сигурността си. Това е „денят“, през който човек трябва да доказва правото си на съществуване в общия вселенски план, да използва разума си, за да се доближава към съвършенството на Създателя си. Да гарантира с предоставеното му право на избор и с живота си, и с дейността си, и с ума и чувствата си, че напълно е осмислил Божието творение, че хармонията в природата и отношенията между хората, обитаващи земята, е Божия промисъл и тя не трябва и не може да се замества с въздигането на битието над съзнанието или с фетишизирането на средата върху формирането на уникалното човешко съзнание.

Духовността, знанието, вярата са водещите генератори на човечеството по пътя му към благоденствието! Те са в основата на прогреса и развитието!

Те са и цел на търсещите БРОД за България!

Преди 43 години баба Ванга изрече едно от най-важните и вече сбъдващи се пророчества:

Сега Русия се нарича Съюз, но ще се върне старата Русия и ще се нарича така, както при Св. Сергей Радонежски. Нейното духовно превъзходство ще бъде признато от всички, включително от Америка. Това ще се случи след 60 години. Преди него ще се сближат три държави – Китай, Индия и Русия“. „Ново духовно учение ще дойде от Русия. Тя ще се очисти първа и оттук учението ще започне да шества по света“. (nbox.bg/redaktora/item/19507)

Благодаря за вашето внимание!

на горе