МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯaqmn->name

„Българин“ означава мъдър, знаещ човек
Името на народа носи тоз, кой не лъже, не краднува и не сменя вярата си за печена кокошка, са казвали за нас

„Българин“ означава мъдър, знаещ човек
Aвтор:  Ани Димитрова

13 Януари 2016

"Името "българин" означава "мъдър, знаещ човек", отбелязва арабският пътешественик Абу Хамид ал Алдалуси (Абу Абдаллах ал Гарнати), посетил на два пъти Велики Болгар през 1135-1136 и през 1150г. Това е било записано в началото на тяхната история , която той видял със собствените си очи. Волжките българи са гледали на своето име като на белег за мъдрост и високи човешки достойнства.

Начинът по който те са обяснявали името българин, твърде много напомня думите, с които бил посрещнат един френски пътешественик в Дунавска България през 18 в. „Ние сме добри хора, българи” – казали му с гордост, жители на Севлиево, подчертавайки чрез самата дума „българи”, че са порядъчни и цивилизовани хора.

Има следи, че векове наред думата "българи" в нашата страна е била не само име на народа, а белег за порядъчност и човешка чест. Затова преди стотина години в Македония се е родило следното определение на думата българин: "Българин е кой не лъже, не краднува, не сменя вярата си за печена кокошка."

И до днес съществува представата, че само достойният човек може да носи името българин. Затова, когато някой опетни своето достойнство с възмущение му казваме: „Ти, българин ли си?”

Съществува и дисертация за значението на думата "българин”, която изброява повече от 250 такива, всичките свързани с понятия като: “космически човек”, “високоиздигнат, знаещ човек”, “човек на духа”, “божествен учител”, “носител на благост, благодат, светлина”, “човек, посветен в тайното знание и мъдрост”.

Още от най-дълбока древност китайците означават българите с йероглифа БАО със значение: “мъдреци”, “колобри”, “хора, общуващи с висшите сили на Вселената и Разума”; а днешна България наричат “Бао-цзя-лия".

Според Учителя Петър Дънов, можем да разгледаме елементите на Българина в духовен аспект. Кои са елементите на Израил? Израил е онзи, който излиза от Рая, из Рая, а пък Българин – който влиза в Рая. Първоначално сте били Израил, излезли сте от Рая; после ще станете Българи – ще влезете в Рая. Името “Българин” не е произволно дадено. То съдържа в себе си велика Божествена идея. Който е готов да приеме тази идея, той вече носи това име. Ще каже някой, че е българин. Това не е достатъчно. Българинът трябва да съдържа три елемента в себе си – тяло, което се ръководи от надеждата и работи без никакви ограничения; ум, който се ръководи от вярата и работи без никакви ограничения; и сърце, което се ръководи от Любовта и работи без никакви ограничения.

Вие сте българи, но не знаете какво означава думата “Българин”. Първият елемент в тази дума е буквата “Б”, която означава посяване на семето. Вторият елемент е буквата “Ъ”, която означава товара, който българинът носи. Третият елемент – “Л”, означава това, което българинът носи от горния свят. Четвъртият елемент – “Г”, е вечното начало, за което българинът се е хванал. Петият елемент е буквата “А”, която показва, че българинът е бременен с нещо. Шестият елемент – “Р”, показва, че като се хване за нещо, Българинът не се отказва от него. С девет чифта волове да го теглиш, той не се отказва от идеята си. Следователно, като знаете какво може да бъде българинът, трябва ли да се обезсърчавате? Трябва ли да роптаете, че сте се родили българи? Когато духовният свят иска да кали човека – да му придаде повече твърдост – той пак го изпраща на земята, за да се роди българин. Който иска да се справя с мъчнотиите, да придобие твърдост, става българин. Българинът е професор по твърдостта. В това отношение, що се отнася до установяване на някаква Божествена идея, човек трябва да бъде българин. Пожелавам ви сега, като българи, да бъдете образец на всички народи.

Какво представляват българите? Те не са нито избраниците на Бога, нито ония първенци, които под различни предлози се отказаха да присъстват на царската вечеря: че си купили ниви и ги засели, че воловете си опитвали, че се женили. Когато званите се отказаха от поканата на царя, той каза строго на слугата си: “Иди по кръстопътищата и ми доведи всички хроми, клосни, сакати и слепи, да ги облека в нови премени, да седнат с мене заедно на трапезата.” Това са Българите. Хроми и сакати са те за греха, за престъпленията. Слепи са те за злото – не го виждат. Те са осиромашели за стария и грешен живот. Те са се отказали от всички заблуждения и търсят новия светъл ден, в който Слънцето вечно грее, а Правдата строи нови пътища. Благословен е онзи народ, за когото може да се каже: “Който не беше мой народ, намери ме. Моят народ, обаче, остана вън.”

на горе