(БЕЗ) НАМЕСА

Национална дискусия
COVID 22 и българите

Национална дискусия
Aвтор:  проф. дфн Лъчезар Аврамов

18 Януари 2022

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
за дискусия между министър-председателя на Р България Кирил Петков и експерти на несъгласните неполитически ангажирани и протестиращи граждани против „Зеления сертификат“, като средство за принуда към масова ваксинация на населението

Данните, съдържащи се в „Аналитичен доклад за дейностите, свързани със здравното обслужване на населението, в отговор на пандемията от Covid-19 за периода 01.03.2020 –31.05.2021 г.“, на „Национален център по обществено здраве и анализи“ водят до недвусмислено заключение, че броят на починалите вследствие на „мерките по управление на пандемията“ многократно превишават броя на починалите „по причина на SARS-CoV-2“.

Самият термин „починали по причина на SARS-CoV-2“ е научно несъстоятелен, тъй като съдържа данни от „фалш позитивни“ тестове, неправомерно регистрирани заразени, болни със симптоми от други вирусни инфекции и доказано неправилно лекувани - от 75 до 90% с антибиотици, кортикостероиди, като голяма част от тази смъртност е ятрогенна.

Поради тези обстоятелства е наложително да бъдат обсъдени и предприети следните действия.
1. Да бъдат предприети мерки за отчитането на съотношението „полза/риск“ при прилагането на фармацевтичните препарати, наречени „ваксини против COVID-19”. Да бъде обсъден, съгласуван и утвърден диференциран подход за ваксиниране по групи – възрастови и здравен статус.
2. Да бъде преустановена практиката за безогледно и непроследявано ваксиниране, без на гражданите да бъдат предварително изяснени въпросите: показан ли е организма на съответния реципиент за съответната ваксина, съобразно представени лабораторни изследвания, както и кой е субектът, носещ отговорността в случай на нежелани или вредоносни реакции от поставената ваксина. Ваксинирането да се извършва само при наличие на лекарско предписание или одобрение.
3. Всички пациенти с признаци на респираторни заболявания да бъдат прецизно диагностицирани с цел да не се допуска сезонните вирусни инфекции да бъдат причислявани за заболяване от COVID-19.
4. С оглед изпълнение в пълнота на изискването на чл.2 от Закон за здравето, да бъде преустановено ежедневното изнасяне на невярна статистическа информация относно „заразени/заболели/починали от COVID-19“ с единствена цел – поддържане на страх и принуда за ваксиниране.
5. С оглед изпълнение в пълнота на изискването на чл.2 от Закон за здравето, да бъде преустановено публичното шаманство със съмнителни математически модели, чийто резултат е генериране и поддържане на страх и принуда за ваксиниране.
6. Да бъде информирано обществото за изводите на Международната общност на лекарите патолози, относно истинските причини за смъртност – от коронавирусна инфекция и от „ваксини против SARS-CoV-2”. 
7. Спешно да бъде организирана клинична проверка на съществуващите протоколи за лечение на COVID-19 с интравенозна озонтерапия и високи дози Витамин С с оглед въвеждане на тези методи в националната ни здравна система.
8. Да бъде преустановено нарушаването на правото, гарантирано от чл.11 от Харта на основните права на ЕС (ХОПЕС) и от чл.39, ал.1 от Конституцията на РБ (КРБ), което нарушение се осъществява, като по медиите и в останалото публично пространство не се предоставя трибуна за изразяване на мнение, информационни данни или доказателства от несъгласни с политиката за административно и властово налагане на Зеления сертифкат, като средство за принуда към масова ваксинация на населението във връзка с КОВИД-19 у нас.
9. Приетият на 14.01.2022 г. от правителството Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, както и всички действия на управляващите и на отговорните здравни власти, да бъдат съобразени и съобразявани с повелята на чл.1 и чл.2 от КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И НА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА БИОЛОГИЯТА И МЕДИЦИНАТА: КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И БИОМЕДИЦИНАТА (Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 26 февруари 2003 г. - ДВ,бр.21 от 2003 г. В сила за Република България от 1 август 2003 г.)(обн.,ДВ,бр.32 от 12 април 2005 г.), като в центъра на вниманието бъде поставен интересът и благото на човешкия индивид, който да стои „над интереса на обществото или на този на науката“.

Необходимо е да бъдат дадени публично отговори на важни въпроси, които са обект на международни научни дискусии, но няма никакви данни за националните ни условия и българското население.
- Какъв е процента на починали ваксинирани и причините за това?
- Какъв е процента на абортите при ваксинирани жени?
- Какъв е процента на автоимунни заболявания след ваксинации против COVID-19?
- Какъв е процента на новодиагностицирани онкологични болни след ваксинации против COVID-19? 

Приложения:
- „Сценарии за планиране на пандемия COVID-19“ (COVID-19 Pandemic Planning Scenarios) на „Центрове за контрол и превенция на заболяванията“ (Centers for Disease Control and Prevention) на САЩ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html#ref3
- Протокол Paloma Hospital Madrid
- Протокол МЦ Интегративна медицина
- Патологоанатомична информация

д-р Христо Дамянов д.м.
клиницист и учен, лекувал стотици онкоболни с вирусни инфекции, вкл. COVID-19

д-р Стоян Алексов
специалист по обща и клинична патология, Председател на Българската асоциация по патология 

адв. Анели Чобанова, 
председател на УС на СНЦ „Конфедерация за защита от дискриминация“

проф. Лъчезар Аврамов, д.ф.н.
специалист по квантова физика и медицинска физика

Произход: Мрежата

на горе