СЪБИТИЯ

Риск и антирискови стратегии

Риск и антирискови стратегии
Aвтор:  доц. д-р Захарин Марков

01 Май 2020

Монографията може да послужи за разработване на антирискови стратегии както в администрацията, така и в бизнес организациите. Би могла да бъде много полезна в областта на сигурността и отбраната, където, ако се проявят, рисковете ще доведат до много неприятни и тежки последици. 

В началото на 2020 г. излезе от печат книгата на доцент д.н. Борислав Градинаров „Риск и антирискови стратегии“, издадена от Балканския институт за стратегически прогнози и управление на риска. За риска и антирисковите стратегии има внушителен брой публикации, голяма част от които авторът включва в своето изследване. Онова, което отличава тази монография от другите публикации по темата е изследването на риска от различни теоретични позиции, въвеждането на нови определения и подходи към справяне с риска в различни ситуации.

В книгата авторът използва теории и концепции от различни области на науката и от тази гледна точка тя може да се разглежда като интердисциплинарен подход към явлението „риск“. Това прави монографията не толкова разбираема за читатели без достатъчно добра подготовка в областта на философията, психологията и мениджмънта, но повдига доста въпроси пред академичната общност и ръководителите от различни сфери на обществения живот. В монографията са включени и някои автори, които използват математически подходи за изчисляването на вероятността за проявление на едно или друго нежелано бъдещо събитие, но това е направено достатъчно деликатно, за да не бъде усложнявана монографията с математически формули и изчисления.

От тази гледна точка може да се каже, че монографията дава достатъчно основа за научни дискусии по темата. С нея по-скоро се поставят въпроси за разискване в научните среди, отколкото да се дават готови формулировки и препоръки за ежедневната практика. Очевидно е желанието на автора да привлече вниманието първо на академическата общност, която да постави намирането на практическите решения на достатъчно солидна теоретична основа. Книгата „Риск и антирискови стратегии“ би могла да бъде от полза на изследователите и научните среди в различни области – от бизнеса до въоръжените сили и политиката. Бидейки интердисциплинарна по своята същност, монографията може да се използва и за обучението на студенти. Трябва обаче да се отбележи, че тя в никакъв случай не бива да се разглежда като учебник.

В заключение трябва да се каже, че монографията на доц. д.н. Градинаров е произведение с висока теоретична стойност. Без съмнение монографията има приложимост в обучението на студенти и ръководни кадри за всички сфери. Тя може да послужи и за разработване на научнообосновани антирискови стратегии както в администрацията, така и в бизнес организациите. Особено полезна би могла да бъде за областта на сигурността и отбраната, където при евентуално проявление рисковете водят до много тежки и неприятни последици. Трябва обаче да се има предвид, че монографията има за цел по-скоро да предизвика дебат, а не да дава готови решения. Въпросите на риска и минимизиране на последиците от него или за неговото предотвратяване могат да бъдат решени само с намирането на солидни теоретични постановки, на базата на които на бъдат структурирани ефективни практически подходи. За намирането на тези отговори безспорно са необходими представители както на научната общност, така и от практиката.

 

на горе