(БЕЗ) НАМЕСА

Тероризъм 4.0
и предизвикателствата пред българските институции, отговорни за сигурността и здравето на населението

Тероризъм 4.0

15 Март 2023

„Те не съзнават какво вършат“.
Боя се, че така ще пише на надгробния камък на човешката раса.

Майкъл Крайтън, „Жертвата“ 2002 г.

ХХI век може да се нарече векът на новите технологии. Внедряването на научните резултати е съкратено до година, което създава опасността от липса на възможност за контрол на тяхното влияние върху здравето на населението.
Известният английски писател Артур Кларк, изразил своя трети закон така: „Всяка достатъчно развита технология е неотличима от магията“.
Миниатюризацията на микроелектрониката създава възможност за преносими прибори, които да работят в целия честотен спектър-от инфразвука да свръхвисоките честоти. А целият този спектър влияе върху здравето на човека, тъй като всеки човешки органи има собствена резонансна честота.
Още през 1995 г. Дейвид Джеремая (David E. Jeremiah), бивш член на Обединения комитет на началниците на щабовете, заявява: „Нанотехнологиите са способни радикално да изменят баланса на силите в много по-голяма степен, отколкото ядреното оръжие“.
Кларънс Дейвис (J. Clarens Davies) – научен сътрудник в изследователския център Удроу Уилсън (Woodrow Wilson Сenter) като автор на доклада „Управление на ефекта от нанотехнологиите)“. Той отбелязва, че нанотехнологиите са „новата реалност“, която засега не се поддава на държавно регулиране. Много е трудно да се използват за тази цел действащите закони. Ето защо е необходимо да се създава специално законодателство, нови механизми и институти за регулиране (вкл. международни), иначе този зловещ дух може да се измъкне от бутилката и последствията биха могли да бъдат много неприятни“.
През 2017 г. бившият ръководител на разработки на технологии във фирмите IBM Honeywell издава книгата „Нанооръжията: нарастващата заплаха на) възможности да използват нано роботи за извършване на терористични атаки като заразяване на системите за водоснабдяване в големите градове или да предизвикат масово отравяне на хора.
На конференция в Лондон, посветена на технологиите за борба с тероризма, Д. Рейд (John Reid)-министър на вътрешните работи на Великобритания 2006-2007 г. обявява, че представителите на бизнеса трябва да играят решаваща роля в борбата с тероризма. Обръщайки се към производителите, той отбелязва, че взаимодействието на публичния и частния сектор „ще позволи на държавата да гарантира безопасността на своите граждани“. Джон Рийд подчертава, че компаниите трябва да се конкурират помежду си в производството и въвеждането на иновативни технологии на пазара, за да бъдат винаги „една крачка пред врага“.
В сборника Strategic Monitor 2019-2020 е поместена статията на Renske van der Veer, в която той прави извода, че „Иновативната технология говори с нашето въображение. А въображението е добро, за да ни предпази от подготовка само за заплахи, които вече са известни. Но когато мислим за кои заплахи трябва да се подготвим, категорично е да преценяваме осъществимостта и пропорционалността на сценариите пред тяхната възможност… Съвместната работа с частни технологични компании може да помогне на правителствата да използват експертния опит на „най-добрите и най-умните“ частни индустрии.“

Къде е България в тази нова реалност?

През 2010 г. проф. Валентин Бъчваров и доц. Габриела Маринова от Института по криобилогия и хранителни технологии издават една малка книжка „Нанотехнологиите и хранителновкусовата промишленост“ с раздел „Токсичност на наноматериалите“. Същата година, в сп. Международни отношения“, е поместена статията „Нано/био тероризъм“ на Александър Трифонов. От 5 години сп. „Сигурност“ публикува материали от проф. Начев и д-р Трифонов върху и предизвикателствата пред българските 4.0 институции, отговорни за сигурността и здравето на населението Тероризъм Александър Трифонов 44 сигурност опасността от вълновите- и нанотехнологиите. Реакцията от органите за защита здравето и сигурността на населението никаква.
Остават скрити, несъзнателно или целенасочено, от обществото отговорите на такива въпроси като:
- Защо в произвежданите съвременни 44 ваксини от водещи компании има отломки/ замърсители, от различни вещества като желязо, цинк, алуминий, титан и много други и техните съединения? В какво количество и с какъв размер са тези съединения, тъй като някои от тях има негативно влияние върху здравето на човека, особено на нанониво? Това е установено от екип от учени от Италия и САЩ в статията „New Quality-Control Investigations on Vaccines: Microand Nanocontamination“, поместена в брой 1 от 2017 г. на Международното списание за ваксини и ваксинации (International Journal of Vaccines and Vaccination);
- Кой и как в България е взел отношение към констатациите и изводите в доклада „NanoSafety
- управление на риска от произведени наночастици, Окончателен доклад“ на дирекция G: Оценка на въздействието, оценка на вариантите за наука и технологии, към Главна дирекция „Вътрешна политика“ към Европейския парламент, (IP/A/STOA/FWC/2008-096/LOT5/C1/ SC3).
Този доклад се занимава с потенциалните рискове за околната среда, здравето и безопасността (EHS) на създадените наноматериали (ENM). Поради голямата несигурност по отношение на действителните им ефекти върху здравето и околната среда и многобройните методологични предизвикателства пред установените процедури за оценка на риска (токсикология, оценки на експозицията и опасността, оценка на жизнения цикъл, анализи и други), управлението на риска от ENM е изправено пред сериозни предизвикателства. От друга страна, редица заинтересовани страни и части от широката общественост изискват предпазни регулаторни действия по отношение на ENM.
Регулирането при несигурност повдига основни политически въпроси за това как законодателите трябва да регулират риска в лицето на такава несигурност. За да проучи този въпрос по-подробно, проектът се съсредоточи върху две важни гледни точки на регулирането: стратегии за управление на риска за ENM, както се обсъжда или предлага за ЕС или неговите държави-членки, и проблеми с комуникацията на риска и нуждите за EHS рискове от ENM;
- Кой и как в България се занимава с проблемите на нанотоксикологията, посещава международните конференции на тази тема и контролира количеството и размера на съдържанието на наночастици в предлагания на нашия пазар продукти за широка употреба. А наночастици по-малки от 70 нанометъра (70.10-9) могат да попаднат директно в клетките на човека и да предизвикат негативни въздействия върху неговото здраве;
- Кой и как контролира количеството и размера на съдържащите се в храните веществата, които се употребяват в хранителната промишленост с различни цели- оцветители, консерванти и т.н. (наричани съкратено Е-та), но които имат и вредно въздействие върху здравето. На Парацелз, който се смята за предшественик на съвременната фармакология, принадлежи фразата: „Всичко е отрова и нищо не е лишено от отровност; само една доза прави отровата невидима“ (в популярната презентация:„Всичко е отрова, всичко е лекарство; и двете определят дозата“ ). Дори в приложение списък на Е-тата отсъства Е-171, титанов диоксид TiO2, който от м. юли 2021 г. е забранен за използване в храните в ЕС от юли 2021 г. с резолюция на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. Не са включено също така Е-174-сребро, Е 175-злато, Е-551- силициев диоксид, Е-552-калциев силикат и Е-553а - магнезиев силикат, които се произвеждат на нано ниво и могат да причиняват различни заболявания.
Тероризъм 4.0 е много по-опасен, по-тих, но с много по-висок ефект на въздействие върху населението от бомбите и самоубийците камикадзе. Затова искаме да дадем гласност и да предизвикаме управлението на държавата - Правителство и Президент да вземат мерки за нашето спасение от недопустими опити върху нашето здраве чрез „благородни“ инициативи за използване на нанотехнологиите в бита, козметиката, напитките, медицината и т.н. Готови сме на сътрудничество и разчитаме на будното гражданско общество. Затова ще организираме пресконференция, на която само ще инициираме опасностите от тероризъм 4.0 и ще търсим подкрепа за нашето общо спасение.
„Те не съзнават какво вършат“. Боя се, че така ще пише на надгробния камък на човешката раса.
Майкъл Крайтън, „Жертвата“ 2002 г.

на горе