(БЕЗ) НАМЕСА

Терор 4-0 /тероризмът на ценности/
Този, който знае за опасността

Терор 4-0 /тероризмът на ценности/

20 Февруари 2020

Опасността от тероризъм стана ежедневие! Технологичният Бум и достъпните научни достижения, социалната криза, задълбочаващата се „GIG Economy”  (без трудови правоотношения), устойчиво налагаща липса на перспективи за нормален живот и социална изолация, предполагат сериозни различия между „традиционния тероризъм“ и съвременния (предстоящия). Днес вече говорим за ново поколение тероризъм (ТЕРОР 4-0) и човечеството е изправено пред неочаквани във времето и с огромни мащаби на евентуално поражение терористични актове.

Предговор

Опасността от тероризъм стана ежедневие. Ежедневие за:
 - обществото като новини, анализи и прогнози;
 - специалните служби по отношение усъвършенстване на методите за филтриране на потенциалните извършители на терористични актове, респ. техните вербовчици, както и по отношение организацията и средствата за извършване на терористична дейност;
 - изследователи, политолози, социолози, икономисти за разкриване на корените и условията за възникване, съществуване и ускоряващото развитие на този елемент от обществено-икономическия ни живот;

В същото време не се обръща внимание на следните факти:
 - на Международния икономически форум в Давос през 2017 г. беше оповестено от експерти, че още от 2019 г. ¾ от всички дейности ще се изпълняват от компютърни програми, роботи или автоматизирани системи за обслужване на клиентите, а към 2020 г. милиони жители на индустриалните страни ще останат без работа, т.е ще станат потенциални мишени за вербуване за терористична дейност;1
 - опасността от кризи и стремежът за по-големи печалби при по-малко разходи се проявява в разширяването на т.н. „ГИГ-икономика“( GIG Economy). Това е икономиката на общественото ползване, при която работниците нямат трудов договор, а изпълняват временно дейности в различни фирми. Това от една страна създава неудовлетвореност  и липса на перспектива за нормален живот при работниците, а от друга страна лесно проникване и получаване на информация за тяхната дейност;
 - през 2016 г. научният център към военната академия на САЩ-The Combating Terrorism Center установява, че от 4600 чуждестранни бойци на Ислямската държава болшинството от тях са имали добро образование, но преди да приемат това решение са се препитавали от нискоквалифицирана работа и са били в социална изолация. Аналогична е ситуацията и при бойци от страните на Близкия изток и северна Африка;2
 - Терористите от първото поколение като Ирландската републиканска армия ИРА и немската Фракция „Червена армия“ са използвали традиционната тактика на взривяване на бомби, намирайки се на безопасно разстояние и отвличане на заложници. „Ал-Кайда“ започна да използва терористи-самоубийци, отвличане на самолети, с цел увеличаване броя на жертвите. Ислямска държава може да се разглежда като ново поколение тероризъм–„Терор- 3.0“, като „образ на страха“ и международно развитие на „юбер-тероризма“. Той се проявява като възможността да се влияе върху отделния човек, без да се установява контакт с него. Британската аналитична компания Schwarzthal Kapital дори е публикувала през 2016 г. доклада „Юберизация на тероризма: икономика на терора“,3 в която показва различията между съвременния и традиционния тероризъм;
Съвременните технологии и научни достижения стават все по-лесно усвояеми и дават възможност за тяхното използване за терористични цели. Днес вече можем да говорим за ново поколение тероризъм „Терор 4.0“. За това подсказват:
 - терористичните актове:
използването на химическо оръжие в Токийското метро от сектата  „Аум Сенрике“ през 1995 г.;
използването на биологично и бактериологично оръжие при разпространяването на писма с „бял прах“ в САЩ през 2009, 2013, 2018 г.;4
неизясненото досега наличие на бактерията „ешехирия коли“ върху краставици в склад в Германия, вследствие на което са заразени 3228, а жертвите са 36;5

Подценяването на тези факти може да изправи човечеството пред неочаквани във времето и с огромни мащаби на поражението терористични актове. Това е и целта на този труд да покаже тези опасности, за да се вземат своевременно мерки за тяхното недопускане или поне ограничаване.

Тероризъм, технологии, общество – проблеми и дилеми

Днес новите технологии се използват главно в следните направления:
- борба срещу тероризма;
- установяване наличие на взривни вещества и тяхното обезвреждане;
- срещу злоупотреба с данни–кибертероризъм;
- борба срещу болести, епидемии–за спасяване на човечеството;
- за опазване на околната среда–чиста храна и чиста вода, по-рационално използване на природните ресурси;
- по-добро качество на живот-производство на нови изделия с по-добри потребителски качества;
- за военно превъзходство чрез нови, дори „хуманни“ оръжия;
В същото време, чрез нанотехнологиите, може да се постигне:
- безсмъртие на човека чрез промяна на генетичния, изкуствени органи;
- производство на храни чрез разграждане и синтезиране на молекули, няма да има нужда от животни за мляко и месо. Ще се реши проблема със здравето, прехраната и гладът, като причина за вълнения и тероризъм няма да съществува;
- биороботите ще бъдат достатъчно интелигентни, за да извършват и логически операции и дейности;

На база на горното възникват следните проблеми за обществото6:
- какво съдържание ще се влага в понятието „смърт“ и как религиите ще го тълкуват по отношение на хората и биороботите;
- какво съдържание ще се влага в понятието „оръжие“, тъй като в молекулярните фабрики ще се произвеждат на момента средства за защита или нападение на база логически задачи, произтичащи от конкретната обстановка;
Ще имат ли право родителите да променят генетичния код на децата си, дори от хуманна гледна точка–за развитие на конкретни способности?
На кого ще принадлежи генетичният код–интелектуална собственост на родителите или на детето ще бъде той, или на обществото?
Как ще се балансира съотношението между хора и биороботи, между структури на обществото с различни способности–няма ли това да бъде друга основа за възникване на напрежение и тероризъм, ако се получи надмощие/привилегированост на едни структури над други?
До каква степен трябва да се развива интелигентността на биороботите и като се има предвид възможността на наноасемблерите да се самоорганиизират, как ще се контролира този процес?
Как ще се регулират тези процеси на международно ниво, респективно контрол и мониторинг?

Тези проблеми пораждат и етични дилеми:
Ролята на Бог за населението на Земята и безсмъртието чрез нанотехнологии, а може би на база и на пико-и фемтотехнологии?
Съжителство на хора и биороботи - възпроизводство и репликиране. Морал и етика в отношенията и тяхната регулация?
Хората и биороботите ще се подчиняват ли на някакви стандарти с конкретни биологически и интелектуални способности.
Как ще се контролира спазването на тези стандарти, респ. и как ще се санкционира тяхното неспазване - етичен тероризъм?
Как едни и същи етични норми ще се приемат от различните държави или населението на Земята ще трябва да има една организационна структура без граници и подчиненост?

Много въпроси без отговори днес, но с решение в утрешния ден. А той не е чак толкова далече при ускоряващия се темп на науката в установяване на структурата на материята и нейното оптимизиране. За да го дочакаме ние и следващите поколения не трябва да се допусне човечеството да загине, защото в неговите ръце е апокалипсисът и възможностите за неговото възпиране.

Общи изводи:

1. Живеем в електромагнитно поле и заобиколени, респ. ползваме продукти–прибори, храни, напитки, които съдържат наночастици
2. Това е облекчаващо обстоятелство за терористи да камуфлират вещества и да преработват прибори за широка употреба, за да създават условия и устройства/продукти за вредно въздействие върху конкретни лица, групи и общности.
3. С проблемите на нанотехнологиите–тяхното приложение за подобряване стандарта на живота, здравето и за производството на нови и по-конкурентноспособни продукти са създадени специализирани институции7.
4. Все повече се увеличават организациите, които изследват вредното въздействие на нанотехнологиите, но популяризирането на данните от изследванията е крайно ограничено. Това вменява на всеки разумен жител на планетата сам да търси такава информация и да се информира, за да не стане жертва на икономически или политически интереси чрез методите на тероризма.
5. Проблемите с контрола и прогнозиране на терористични действия по отношение използването на достиженията на съвременните технологии произтичат от това, че:
-интелигентният тероризъм е трансграничен–не е необходимо терористът да присъства на мястото на събитието;
-тероризмът може да бъде латентен, действието може да се случи след дълъг период от време от момента на неговото планиране и организиране;
-трудно е да се проследи логистиката на организацията, поради това, че:
няма технология и средства за бързо/мобилно установяване на вещества(с наноразмери) при тяхната транспортировка, респ. прибори, които да сигнализират наличието на такива вещества;
вещества с наноразмери могат да бъдат пренасяни с нано-или биороботи/изкуствени или хибридни биообекти;
6. На гореизложеното е необходимо:
-Всяка държава да изгради механизми за контрол върху създаването и приложението на нановещества и наноелектромеханични устройства (NEMS);
-На база на националните механизми да се работи за приемането на задължителни международни стандарти;
-Учените от цял свят трябва да се обединят върху приемането на етични норми и стандарти в научно-изследователската дейност и използване на резултатите, за да не се злоупотреби с тях от организации и терористични структури, държави и алианси и с това да се унищожи живота на Земята. През 2009 г. Европейската комисия прие „Кодекс за поведение при изследванията от отговорните нанонауки и нанотехнологиите“.8

Заключение

Тероризмът, в широкия смисъл на думата, се определя като използване на насилие, за да се постигнат политически, религиозни или идеологически цели .Той също така се смята за военно престъпление, съгласно законите на войната, когато се използва чуждестранни бойци, цивилни, военен персонал, или вражески военнопленници.

Според различни източници днес се наброяват над 100 дефиниции на понятието тероризъм, вкл. има резолюция №1566 на Съвета за сигурност на ООН от 2004 г. Няма консенсус по отношение съдържанието на това понятие. Основните му характеристики се свеждат до следното:
- Оказване на насилие върху населението за постигане на определени цели;
- Оказване на насилие върху населението и/или върху определени общности за възбуждане на страх, неувереност с цел дестабилизиране на социалния мир (настройване на групи и структури едни срещу други), респ. създаване на политически кризи, принуда да се приемат определени действия от Правителствата;
- Нарушаване на действащи закони, граничещо с престъпления (национални, регионални, международни, в т.ч. конвенции и протоколи) спрямо публична и частна собственост (разрушаване, повреждане), околната среда и право на живот (вземане на заложници, убийства–единични, групови, масови);

В същото време в нито един документ не се дефинират условията за възникване на това явление като:
- Силно дебалансирано икономическо развитие на географски райони и държави вследствие на геополитически, корпоративни и финансови интереси;
- Силно различие в стандарта на живот на населението в различни географски райони, държави, общности;
- Използване на инструментите на тероризма за дестабилизиране на политически режими, на икономически съюзи, проекти, планове;
- Използване на инструментите на тероризма за провеждане на експерименти за действието на нови разработки за влияние върху населението и околната среда;
- Използване инструментите на тероризма за доказване на превъзходство във военни и технологични области, влияние върху политически ситуации и режими, контрол върху общности и групировки;

Ако се вземе предвид:
- Развитието на новите технологии;
- Промените в политическия баланс на влияние в света;
- Промените в технологичните възможности на развиващи се страни и тяхното отражение във военния им потенциал;
- Появата на нови религиозни движения, секти, учения под примиреното наблюдение на процеса от представителите на основните религии;

Психическата дестабилизация на населението:
- в резултат на икономически и политически кризи;
- чрез широкото предлагане на медикаменти, препарати и техники срещу стрес и за балансиране на организма на човека;
- Вследствие на информационно, музикално и визуално облъчване от средствата за масово осведомяване;
- трябва да се промени и отношение към тероризма и методите и средствата за противодействие. Новите характеристики на тероризма, на база на гореизложеното, биха могли да се резюмират в следното:
Тероризмът като пряко действие на изпълнител/и спрямо обекта/и, жертва/и се измества към индиректни изпълнители–неподозиращи физически лица, биообекти ( хибриди ) или машини;
Терористичното действие може да е планирано и заложено далеч във времето назад преди неговото проявление, т.е може да притежава латентен характер;
Терористичните действия не изискват обезателно присъствие на мястото на събитието на терорист/физическо лице.
- Терористични действия мога да се управляват дистационно от трета (дори несъседна страна);
- Тероризмът и неговото проявление може да се развива на основа на научни достижения;
- Тероризмът може да доведе до необратими процеси в биологичното развитие на планетата и дори до нейното разрушаване;

От човек към човек или човек към група хора, тероризмът днес се характеризира с противопоставяне на човечеството към самото човечество. Това е резултат от слабия и нерегулиран контрол върху експериментите с нови материали и продукти на база на изпреварващото развитие на новите технологии. А проявление върху биологичната природа и човека ще се прояви след дълъг, макар и обозрим период от време. Тогава обаче ще бъде твърде късно за поправяне на грешки, за извинения и готовност за взаимодействие и разбирателство.

Тероризмът е процес, който също се адаптира към ситуацията и отношенията, тъй като той е продукт на нарушени баланси и интереси, а теот своя страна също така търпят развитие и изменения;
Апокалипсисът е в самите нас-хората и хората сами могат да го предизвикат.
Отговорността е на учените и политиците, а гражданското общество трябва да следи техните действия.
Тероризмът като процес не може да се спре, но ще се ограничи, ако се изяснява и разпространява истината за причините и възможните му проявления, защото великият поет и мислител Гьоте е казал „Този, който знае за опасността и си мълчи е враг“.


1.В Давосе заявили об угрозе технологической безработицы, https://rns.online/articles/V-Davose-zayavili-ob-ugroze-tehnologicheskoi-bezrabotitsi-2017-01-22/
2.Убер-терроризм: новый вызов международной безопасности, https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/uber-terrorizm-novyy-vyzov-mezhdunarodnoy-bezopasnosti-/ 
3.FRUNZA M.C., Uberisation of terrorism: Economy of terror, http://www.schwarzthal.com/IMFT_UBER.pdf
4.Писмо с бял прах прати трима в болница. Прочети още на: https://www.bgonair.bg/world/2018-02-28/sasht-pismo-s-byal-prah-prati-trima-v-bolnitsa 
5.Загадката Ешерихия коли, https://www.dw.com/bg/загадката-ешерихия-коли/a-15152345

6.Путилин А. Нанотехнологии и социум, http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000992/st000.shtml
7.https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nanotechnology_organizations 
 
http://www.nsti.org/outreach/organizations.html 
 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_nanotechnology_organizations http://www.nsti.org/outreach/organizations.html
8. http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/nanocode-apr09_en.pdf

на горе