КАУЗИ И ИДЕИ

Визия за единение и обединение на военнопатриотичните съюзи
Българското офицерство в брод за България

Дошло е ново време, време за единение и обединение на организациите на запасното войнство. Те трябва да се случат сега. Утре ще бъде късно.

Ако искаш да си орел, не се напъвай да си пръв сред гаргите. – Питагор

Време на промени, време на надежди

Живеем във време на дълбоки и същностни промени. Светът се променя. Държавите се променят. Хората се променят.
Установява се нов световен ред.
Еднополюсният свят става многополюсен. Русия и Китай се доказат като световни сили.
Либералният модел се провали. Брекзит разтърси Европейския съюз. С изявленията си Тръмп смути НАТО. В Холандия, Франция и Германия се задават избори с много неизвестни, но със заявка за промени.
Хората все по-категорично и на висок глас изразяват своята гражданска позиция. Виждаме го в нашите съседки Гърция и Румъния. Виждаме го и у нас, макар и в по-скромни мащаби.

В името на промяната, за чест и гордост на българското войнство, нашият колега генерал-майор Румен Радев, като ураган отнесе конкуренцията и спечели категорична победа на президентските избори. Тази внушителна победа е символна. Тя показва, че в трудни времена хората обръщат погледи към българското воинство. На него възлагат своите надежди за по-добро бъдеще и сигурен живот.

Промяната чука и на вратата на военно-родолюбивите организации. Ще се отвори ли тази врата или ще остане заключена с железен катинар? Ето това е въпросът, който днес занимава запасното войнство в навечерието на IX конгрес на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/.

Същност и цели на промяната

Промяната в статута на военно-патриотичните организации е неизбежна. По своята същност и характер тя трябва да обхване организирането на запасното войнство в неправителствени организации, целите и задачите на това организиране, инструментариума за тяхното постигане, приоритетите в работата и най-вече – грижата за задоволяване на специфичните потребности и интереси на членовете на съответните съюзи.

Не е нормално да имаме над 40 военно-патриотични организации. Толкова ли са различни интересите на офицерите и сержантите от запаса и резерва, та да се налага това многообразие на организации? Хората са едни и същи, интересите им са едни и същи. И какво даде това многообразие от организации на своите членове? Нищо съществено. Само разединение и понякога ненужно противопоставяне.

Дошло е ново време, време за единение и обединение на организациите на запасното войнство. Трябва да се създаде една единна, силна и авторитетна организация на офицерите и сержантите от запаса и резерва. Обединението ще ни направи по-силни и по-сплотени. То ще ни даде самочувствие и увереност, че единени и обединени ще заемем полагащото ни се място в обществото и държавата. В тази посока ние заедно направихме първите стъпки със създаването на Общественото движение за единение „Брод за България“, което набира скорост и поддръжници, както и с обединяването на четирите най-изявени военно-патриотични съюза в Председателски съвет.

С промяната в организирането на военно-патриотичните организации /ВПО/ на запасното войнство можем да си поставим за постигане следните три конкретни цели:

1. С общи усилия да изградим единен и силен Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/, който да обедини цялото запасно войнство.
2. СОСЗР да се утвърди като незаобиколим фактор в обществено-политическия живот на страната и при решаване на важни за неговите членове въпроси. Думата на Съюза трябва да се чува и зачита. С нея трябва да се съобразяват всички управляващи.
3. Запасното войнство да възвърне статута си на елит на обществото. А елитът трябва първо да живее добре, да има висок жизнен стандарт и полагащите му се позиции в държавното управление и в обществения живот.

Мисия на IX конгрес на СОСЗР

Деветият редовен конгрес на СОСЗР трябва да се подготви и протече в духа на промяната в гражданското общество и в съюзния живот на запасното войнство.

В духа на новото време, мисията на Конгреса е той да се превърне в трибуна за единение на офицерите и сержантите от запаса и резерва и за обединение на военно-патриотичните организации в един съюз.

С решенията, които ще вземе, Конгресът трябва да стартира промените във всички области на съюзния живот, с което ще утвърди СОСЗР като притегателен център на запасното войнство и фактор за задоволяване на интересите и потребностите на неговите членове.

Ако Конгресът изпълни тази си мисия, ще можем да го наречем исторически, а ръководителите на съюзените организации ще останат в историята на СОСЗР като двигатели на промяната, извършена в интерес на хората, отдали младост, сили и здраве на отбраната и сигурността на Отечеството.

Подготовка на единението и обединението на съюзите*

Времето до IX конгрес на СОСЗР е кратко, но при добра организация и желание за промяна е напълно достатъчно, за да се постигнат целите, свързани с единението и обединението на ВПО на запасното войнство.

Ето практическите стъпки, които трябва да се направят до Конгреса:

1. Разгласяване на идеята и на настоящата Визия за единение на запасното войнство и обединение на ВПО. За тази цел да се използва вестник „Българска армия“, Военният телевизионен канал, вестник „Воинско братство“, списанията „Сигурност“ и „Военен глас“, информационните агенции, сайтовете „Отбрана“ и „Пан бг“, фейсбук и другите социални мрежи, както и различните средства за масова информация. В тази кампания трябва да се включат всички офицери и сержанти, които прегръщат идеята за единение и обединение.
2. Изграждане на Инициативен комитет /ИК/ с участието на представители на СОСЗР и на други ВПО, който да се заеме с подготовката на обединението на съюзите. Той трябва да приеме свой план за действие, без да дублира или изземва функции на органите на СОСЗР, ангажирани с подготовката на конгреса.
3. Провеждане на работни срещи на ИК и на председателя на СОСЗР с ръководствата на другите съюзи за обсъждане на Визията и постигане на съгласие за съвместни действия по единението и обединението. Може да се организира и обща среща на ВПО в името на тази цел.
4. Организиране и провеждане на пресконференция за разясняване пред медиите на целите на единението и обединението на ВПО.
5. Създаване в СОСЗР, с участието на представители на другите съюзи, на работна група, която да изготви предложение за промени в Устава на Съюза, които да регламентират със съответните текстове, обединението на ВПО. Работната група да работи в тясно взаимодействие с Комисията на СОСЗР, натоварена с подготовката на промените в Устава на Съюза.
6. Обсъждане в управителните органи на ВПО на идеята за единение и обединение и вземане на решение. При положително решение да се подготвят съответните документи за членство в СОСЗР /заявление, сведение за актуалното състояние, решение на УС и други, ако това е необходимо/.
7. Изпращане от ръководството на СОСЗР на покани до председателите на ВПО за участие в Конгреса.
8. Подготовка на предложение от ръководствата на ВПО до председателя на СОСЗР за включване на техни представители в ръководните органи на Съюза.

В хода на работата очевидно ще се наложи да се предприемат и други стъпки в името на идеята за единение и обединение.

Основи и принципни положения за единението и обединението на съюзите

Основите на единението и обединението на съюзите, като изразители на специфични интереси и потребности на съюзните членове, са заложени в чл. 12 от Конституцията на Република България, в Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в ръководните документи на ВПО.

Единение и обединение може да се осъществява единствено на основата на принципа на доброволността и на сътрудничеството между равнопоставени обществено-политически субекти.

Основните принципни положения, върху които трябва да се стъпи за постигане на целите на единението и обединението на съюзите са:

1. Обединението на ВПО трябва да се осъществи на основата на СОСЗР, на неговите структури, Устав и Програма. СОСЗР е организация с над 100-годишна история, най-многочислената и популярна в обществото, със структури в цялата страна, международно призната, член на СИОР, със своя сграда и офиси на структурите в страната.
2. Обединението не означава разпускане на другите ВПО. Те ще функционират както досега, със свои управителни органи, свои устави, символи и статут на юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.  
3. Членуването на организациите със СОСЗР може да стане под формата на колективно членство или под друга форма /асоциирано колективно членство/. По този въпрос трябва да се постигне съгласие и да се направи съответната регламентация в Устава на СОСЗР.
4. Всяка ВПО сама решава под каква форма да стане член на СОСЗР. Своето волеизявление в това отношение се декларира в заявлението за членство.
5. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва се представлява на международно и национално ниво от неговия председател, а на областно и общинско – от съответните председатели по места.
6. Решението за членство в СОСЗР на подалите заявление преди Конгреса ВПО се решава на самия Конгрес, а след това – от УС на СОСЗР.
7. Символите на СОСЗР са общи за всички и се използват от колективните членове наред със собствените им символи.
8. Ако някоя ВПО реши да се саморазпусне, нейните членове се приемат в СОСЗР съгласно Устава на Съюза.

Единението и обединението на съюзите в дневния ред на IX конгрес на СОСЗР

Деветият конгрес на СОСЗР трябва да се превърне в обединителен форум на организациите на запасното войнство, на постигнатото единство на военно-патриотичните организации и съюзи.
В дневния ред на Конгреса би било добре да има отделна точка, посветена на единението и обединението на ВПО.
Трябва да има доклад, който да информира делегатите и гостите на Конгреса за резултатите от кампанията за обединение на военно-патриотичните организации и съюзи.
Трябва да се предвиди дискусия като се даде възможност на представителите на съюзите, подали заявление за членство в СОСЗР, да приветстват Конгреса и да споделят свои идеи и предложения за бъдещата работа на обединения съюз.
Нужно е да се приеме специално решение на Конгреса за утвърждаване на новите колективни членове на СОСЗР.
Конгресът може да гласува Декларация или Апел за единение и обединение на ВПО.
Интегриране на новоприетите организации в СОСЗР и решаване на някои актуални въпроси
Същинската работа на ръководствата на ВПО и на СОСЗР е свързана с изпълнение на конгресните решения. В тази дейност се открояват няколко практически задачи:

1. Задвижване на процедурата за обявяване с акт на правителството на СОСЗР за национално-представителна военно-патриотична организация на запасното войнство в България.
2. Необходимо е новоприетите в СОСЗР организации бързо и без сътресения да се интегрират в Съюза и неговите структури по места. За целта:
  - Включване на представители на интегрираните съюзи и организации в помощните и работните органи на СОСЗР /комисии, експертни съвети и др./;
  - Решаване или съдействие за решаване от страна на УС на СОСЗР на специфични за новоприсъединилите се организации въпроси;
организиране на координацията и взаимодействието между съюзите на местно ниво;
  - Членовете на ВПО да получат членски карти, значки и други символи на СОСЗР; ВПО, присъединили се към СОСЗР, да получат документ от ЦС на СОСЗР, удостоверяващ, че са членове на Съюза;
  - Отразяване в изданията на СОСЗР на живота и дейността на ВПO – членове на Съюза.
3. Масовизиране на СОСЗР:
  - Приемане на нови индивидуални членове, с особено внимание на по-младите офицери и сержанти и на ангажираните от тях във властта;
  - Приемане на нови колективни членове на СОСЗР;
  - Отваряне на СОСЗР за колективно и индивидуално членство в него на организации и служители на МВР и специалните служби.
4. Разработване и предлагане на компетентните органи на следните документи:
  - Проект на Концепция /Визия/ за държавната политика по отношение на запасното войнство и неговите организации;  
  - Проект на Закон за запасното войнство.
5. Влизане в законодателната и изпълнителната власт на изявени членове на Съюза, посредством мажоритарния вот или  гражданските квоти на политическите сили и коалиции.
6. Грижа за хората и за създаване на условия за живота и дейността на ВПО:
  - Изготвяне на Доклад на председателя на СОСЗР до председателя на Министерския съвет с конкретни предложения за решаване на комплекса от въпроси, свързани със социалния статус на офицерите и сержантите от запаса и резерва и с условията за работа на ВПО;
  - Излизане с предложение до Правителството, съгласувано с Министерството на отбраната, за промяна на статута и предназначението на Централния военен клуб и на военните клубове. Възстановяване на предишния им статут на домове на армията с всички последващи трансформации в интерес и на запасното войнство.

***

Запасното войнство е пред важен избор. Този избор не е лесен. По своя път обединението на съюзите  ще срещне противодействието на редица фактори и недоброжелатели. Ще пречи вождизмът и амбицията кой да води бащина дружина. Ще влияят политическите пристрастия. Ще противодействат политици от страх да не се застрашат тяхното лидерство и властови позиции. Властта също се страхува от силен Съюз на запасното войнство.

Обединението и единението на ВПО трябва да се случат сега. Утре ще бъде късно.
Затова с дружни усилия нека направим едно добро дело в името на запасното войнство.  
Войникът си остава войник, патриот и родолюбец за цял живот!

Автор на Визията:
Ген. м-р о.з. д-р Стоимен Стоименов
18. 01. 2017 г. 
 


 *Под „съюзи“ се разбира съюзи, асоциации, конфедерации, алианси, центрове и други наименования на ВПО.

на горе