КАУЗИ И ИДЕИ

До всички ПП, НПО и Родолюбиви българи!
Общобългарска платформа – за Опазване и Съхранение изконните ценности на МИРА и Възраждане на Отечеството

До всички ПП, НПО и Родолюбиви българи!
Aвтор:  проф. Нако Стефанов  Клуб Сигурност

16 Февруари 2021

Мирът като необходимост, гражданският мир, глобалните процеси, които видимо влияят на малка България за нейната нормалност.

В стремеж за баланс на българското общество по пътя към единен национален процес днес въпросът „България и мирът?!“ – предопределя дневния ред на нашата отговорност.

„Относно евентуална ядрена война и заплахата за страната ви – България е малка, точно както и Швейцария, която трябва да съществува и взаимодейства с по-мощни съседи, но и да запази своята независимост, като остане господар на собствените си решения! Тя трябва сама да избира собствената си съдба, а не да приема да бъде налагана отвън“– заяви Ги Меттан елитен журналист, президент и основател на „Presse Swiss“ (Швейцарския клуб на Пресата), председател на Швейцарско-руската търговско-промишлена палата, депутат и общественик (консерватор) и продължава: „тук изкристализира големият американски маньовър: да се пречупят, да се скъсат цивилизационните връзки между исторически близки славянски, православни народи /стари връзки, съюзнически и приятелски/, да бъдат наложени трансформирани в бъдещи противници и врагове... Но Вие трябва да запазите своята автономия, самостоятелност при взимане на решения. Не трябва сами да бързате „да влизате в устата на звяра“.

В крайна сметка – вие сте тези, които взимате решения, вие решавате. Ако просто откажете да инсталирате чужда военна база – просто отказвате, не разрешавате. И какво толкова страшно ще стане? От какво „наказание“ се страхувате? Това си остава вашият избор. Да, изборът е сложен, но вие все още имате избор! И той е ВАШ!

И ние, като европейци, България и Швейцария включително, мисля, че нашата роля е тази да кажем – Ние не трябва да бъдем в подчиненост на единия лагер срещу другия. Ние трябва да останем самите себе си и да играем тази роля на мост, за да намерим общия изход и да бъдем БРОД.

България е майка на славяно-православна цивилизация. И от тук особената роля и място, което е отредено да играе нашата страна за диалог и сътрудничество, за БРОД в разбиратеството между истока и запада, за гарантиране на мирът в България и на Балканите.

До всички ПП, НПО и Родолюбиви българи!
Призив за подкрепа: Възвание за мир, диалог и сътрудничество

 

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА МИР
БРОД ЗА БЪЛГАРИЯ

 

Общобългарска платформа
за Опазване и Съхранение изконните ценности на МИРА и Възраждане на Отечеството

Светът навлезе в криза с глобални измерения. Решаването на социално-икономическите, здравните, технологическите, природно-климатическите и прочее проблеми, предизвикани или свързани с тази криза, изискват съвместните усилия на цялото човечество. В същото време наблюдаваме тенденции, при които нараства военно-политическото напрежение между различни страни, в частност на Балканите и в Черноморския регион. Предвид това се позоваваме на Член 1 на Североатлантическия договор /за присъединяване към НАТО. Ратифициран със закон, приет от 39-oто НС на 18.03.2004 г. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г., издаден от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г., в сила от 29.03.2004 г.,/ в който член е заявено следното:
Страните по Договора се задължават в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации да уреждат всеки международен спор, в който могат да се окажат въвлечени, с мирни средства и по начин, който да не застрашава международния мир, сигурност и справедливост, и да се въздържат в международните си отношения от заплаха със сила или употреба на сила по какъвто и да е начин, несъвместим с целите на Организацията на обединените нации. На основата на този член ние предлагаме България да излезе с:

Общобългарска платформа-възвание за диалог, сътрудничество и мир по света.

Общобългарската платформа отбелязва засилващото се напрежение и конфронтация в международен план, в частност на Балканите и в Черноморския регион, между страните от НАТО и Руската федерация. Съответно призовава към диалог и сътрудничество по всички гореспоменати проблеми, предизвикани от Глобалната криза. Нашата столица София – „Градът на мъдростта“, се предлага като място, за начало на диалог за сътрудничество и мирни, взаимоизгодни отношения.

Като първа стъпка по създаване на атмосфера на доверие за диалог, България да се обърне към страните от НАТО с обосновано искане, да не се провежда учението „Defender“ /Защитник/, предвидено за пролет-лято на 2021 год. Нашата страна да заяви още отсега, че няма да участва в това учение предвид това, че участието в същото е опасно за националната сигурност и интереси на България, тъй като:
1. Военна активност, изпълнена с враждебност, може да доведе до размяна на удари по даже най-неочакван и случаен начин, причинен от непредвидени обстоятелства. За нашата страна подобни удари могат да се окажат фатални за нейното бъдеще;
2. В условията на днешната социално-икономическа криза под знака на COVID-19, това учение ще се отрази много негативно на икономическото ни възстановяване;
3. В условията, когато се говори за „трета вълна“ от COVID-19, концентриране на войски, идващи от страни, засегнати силно от коронавируса, ще усложни проблемите свързани с решаването на здравната криза у нас;
4. В обстановката  на Глобална криза многовекторното сътрудничество и мир е особено важно за неголеми страни като България. Участието ни в „Defender“ ще хвърли още една мрачна сянка върху отношенията ни с Русия, с която ни свързват исторически цивилизационни връзки, и ще попречи на взаимноизгодното ни сътрудничество;
5. Значителна част от българското общество помни, че България е страна-майка на Славяно-православната Кирилска цивилизация. Враждебни действия срещу Русия - стълба на тази цивилизация, влияят неблагоприятно върху обществените настроения. В обстановка на криза засилване на вътрешното противопоставяне ще затрудни създаването на морално-политическо единство като важно условие за преодоляването на кризисните явления.

С това ВЪЗВАНИЕ призоваваме всички политически субекти, неправителствени и граждански организации на Р България да се присъединят към тази платформа, заявявйки с подпис своята подкрепа за Съхранение изконните ценности на МИРА и Възраждане на Отечеството. 


Защо така обичаме да ненавиждаме Русия
VIII Национален дискусионен форум БРОД ЗА МИР

 

Провокация срещу българо-руските отношения
VIII Национален дискусионен форум БРОД ЗА МИР

на горе