МЪДРОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

Добре формулираните позиции са половината от победата
За книгата „Позиции“ на Николай Малинов

Добре формулираните позиции са половината от победата

09 Декември 2018

Книгата „Позиции“ на Николай Малинов е автограф на новия образ на ония тип лидери, които съсредоточават своите усилия върху формулирането на своите позиции по новите процеси и тенденции, създавайки собствена концептуална матрица

Умението самостоятелно да се формулират позиции по основните принципи на живота предполага наличие на устойчиви критерии за смисъл и достойнство. Това изисква ясна визия за перспективите на целите, които си поставя личността с превърнати в съвест на разума убеждения, които се отстояват с темперамент и всеотдайност. Историческият опит потвърждава, че при всеки преломен период в развитието на обществото на политическата сцена се появяват лидери, които по нов начин осмислят предизвикателствата на новия етап. Те дълго и търпеливо се готвят да предложат на обществото алтернативи, подкрепени с плодотворни дела.

Книгата „Позиции“ на Николай Малинов е автограф на новия образна оня тип лидери, които съсредоточават своите усилия върху формулирането на своите позиции по новите процеси и тенденции, създавайки собствена концептуална матрица. Те носят в себе си максимата, че добре формулираните позиции са половината от победата.

В българското общество след три десетилетия мъчителен преход към модерния див капитализъм, чието идеологическо верую се основава на отречения от историята неолиберален ирационализъм, се формират хората с нова визия за общество на социалната справедливост и благоразумие, съзидание и солидарна отговорност, на- сочени към достоен за настоящите и идните поколения живот.

Николай Малинов носи в себе си както мъдростта на предците си, така и терзанията на бъдещето. Ето защо появата на книгата „Позиции“ не е случайна. На автора ѝ принадлежат десетки публикации в отечествени и чуждестранни издания, телевизионни и радио предавания, многобройни интервюта и други творчески изяви, с което все повече се утвърждава в съзнанието на читателите като интелектуалец с богата интуиция и творчески потенциал. 

Той е член на Международния славянски съвет и е избран за академик на Международната славянска академия. Оглавява и групата редовни членове на същата академия в България. Всичко това се отразява благоприятно на дейността на Национално движение „Русофили“, което дава своя принос за задълбочаване на интереса към руския език и култура сред младите, за укрепване на историческата памет у поколенията, поддържана чрез участие в изграждането на паметници и паметни знаци за герои от общата историческа съдба на два братски народа, довела до формиране на устойчива славянска взаимност. Ето защо за посветените в това богатство от инициативи не е изненада появата на книгата „Позиции“, чрез която авторът потвърждава способността си за плодотворен интелектуален труд.

В първата част на книгата са събрани постановки с основополагащо значение за нова България и нейните духовни маршрути в бъдещето. Те очертават и визията за една нова България, носейки в себе си енергията на дълго преживени послания към истинските родолюбци и верни на българския национален идеал за следващите 30-40 години. Те носят темперамента и непоклатимата вярност към въжделенията на огромното мнозинство от българското общество.

Ето някои от тях:
„Нашата духовна идентичност е шансът ни да оцелеем в геополитическата вихрушка“; 
„Да положим дискусията за миналото в градежа на едно справедливо бъдеще“;
„Да не чертаем нови разделителни линии“;  
„Демокрацията не е самоцел“.

По свой начин авторът формулира и проблема за отношението към Европейския съюз. В това послание всъщност той подсказва необходимостта от възвръщане на Европа към изконните ѝ ценности, белязани от духа на Ренесанса и Просвещението. Известно е, че те стоят в основата на призивите на най-светлите умове от епохата на националното ни Възраждане България да намери своето място в семейството на просветените нации.

Втората група проблеми с изключителна актуалност се отнасят до новия цивилизационен избор на Европа и на България. И тук авторът използва една интелектуална конструкция, за да придаде на своите послания мобилизираща енергетика с ясно очертана перспектива. Много от заглавията в книгата „Позиции“ имат характер на устойчиви характеристики за един по-дълъг период от развитието на Европа и славянския свят.

Особено впечатляваща е новата геополитическа максима, че „Европа е по-силна с Русия, Русия е по-силна с Европа“. Очевидно престояването му начело на Национално движение „Русофили“ му дава възможност да формулира своите позиции относно дълбоките корени на братските чувства на българите към руския народ, към неговата история и култура. Той възприема тези корени като културен код на българската национална идентичност. И не скрива дълбоката си вяра, че „не се гаси туй, що не гасне“. Успоредно с това за него русофилството не е просто любов към безбрежната руска земя и необхватните мащаби на руската култура, но и гаранция за безспорната духовна идентичност на българите, свързани чрез общия културен код на славянската взаимност.

От тези позиции авторът за пръв път формулира една недооценена историческа истина, че България е направила своя цивилизационен избор преди 1150 години, приемайки православното християнство и старобългарската писменост, дело на Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици, които от българската земя разнасят в славянския свят семената на една нова цивилизация. В това той вижда и непоклатимия аргумент в потвърждение на славянската идентичност на българския народ. Не е необходимо да се премълчава истината, че Николай Малинов пръв от българските политици провъзгласи на висок глас тази историческа истина като отговор на опитите на определени среди в чужбина и у нас, които оспорват тази свята истина. От тези позиции той формулира и своята позиция относно трите основни устои на българското оцеляване и пребъдване в историята. Тези устои са: държавност с ефективно функциониращи институции и уважавани държавници, славяно-право-славна духовност, устойчиво национално единение. В тях той вижда залога за онова бъдеще, което бихме искали да завещаем на идните поколения.

Навярно любознателният читател е забелязал, че през последните години в София са проведени авторитетни научни форуми с международно участие, посветени на важни аспекти на славянската духовност, на Покръстването като исторически цивилизационен избор на българите преди 1150 години, на славянската духовност и на- ционалната идентичност, на бъдещето на световното славянско движение. Те са дело на съвместните усилия на Славянските дружества в България, Национално движение „Русофили“ и други граждански формирования със сродна насоченост на идейността им. Не е излишно също така да се отбележи, че Малинов е инициатор и активен участник в организирането и провеждането на тези научни форуми, както и във формулирането на тематиката им. В тях взеха участие представители на почти всички славянски страни, както и ръководството на Международния славянски съвет.

В третата част авторът на „Позиции“ очертава и талвега, в който трябва да се движи българското развитие. И този талвег се нарича устойчиво развитие и задълбочаваща се взаимност между славянските народи. Очертаният от Малинов път към бъдещето потвърждава категоричната необходимост той да продължи с нови очаквания, очистени от деформации и волунтаризъм. Затова призовава да върнем автентичния смисъл на понятието социализъм, говори за нов ляв проект, изисква политическа яснота в решенията и воля в действията. В този аспект, специално внимание заслужават размишленията му за политиката като изкуство да обединяваш и като крайна цел на неговите терзания. Затова убедително звучи амбицията му: „Проектът, който бих искал да развивам, е български“.

Вярвам, че в книгата „Позиции“ на Николай Малинов младите българи ще открият знаците на дълго очакваната оптимистична визия за единна, демократична, благоденстваща, толерантна и солидарна България, чиито граждани ще се радват на гарантирана социална справедливост, равнопоставеност пред законите, сигурност за живота, честта и имота, уважавани лидери и държава с функциониращи институции в услуга на строителите на нова България.

Със своите „Позиции“ Малинов предлага шанс на бъдещите млади държавници да открият в огледалото на неговите терзания образа на лидери, способни да се посветят на България, с която ще се гордеят бъдещите поколения.

на горе