ЗАД НОВИНИТЕ

Стратегии на сигурността (Трета част)
СНС трябва да е адекватно на геостратегическата среда

Стратегии на сигурността (Трета част)

07 Февруари 2016

Пленарен доклад представен на 7-ми август в ЦВК от ген. Стоименов на научно-практична конференция организирана от незамисим национален съюз на офицерите в България – член на КООСО.

Изключително важен приоритет в областта на националната сигурност е да се разработи Концептуален модел на СНС, който да е адекватен на новата геостратегическа среда за сигурност.

Известно е, че сигурността е синергия на взаимносвързани и взаимновлияещи си елементи на сложна система. СНС се изгражда с цел да посрещне рисковете и заплахите за сигурността в държавата.

От своя страна, моделът на националната сигурност е също система от балансирани способности за реализиране сигурността на гражданите, обществото и държавата. Твърде сложна и трудна за изпълнение е задачата да се създаде модел на СНС, който да е адекватен на геостратегическата среда. Може би поради тази причина моделирането на системата не е намерило своята по-цялостна разработка в годините на прехода.

Това не означава, че в областта на сигурността ние сме се движили без ориентири. По- скоро през този период, в процеса на реформиране на Сектора за сигурност, е извършена огромна дейност, свързана със закриването, трансформирането или реформирането на съществуващите в тоталитарната държава структури на Сектора за сигурност, на формиране на нови такива, макар че често пъти това се извършваше под външен натиск, не по единен замисъл и методология и в съответствие с утвърден модел на СНС.

С всички условности, досегашният модел на СНС има необходимите звена и покрива целия спектър от задачи в областта на сигурността и отбраната на страната.

Той се основава на матрицата „силата води до сигурност”, а тази сила не е толкова национална, колкото коалиционна – на НАТО и ЕС.

В рамките на класическата парадигма за сигурност, моделът на СНС се основава и на разбирането, че главен приоритет е суверенитетът, независимостта и защитата на териториалната цялост на страната. Това е залегнало като изискване и в Конституцията на Република България. СНС трябва обаче да има способности и готовност да посреща не само военната заплаха, но и да може да отговори на асиметричните рискове и заплахи и на предизвикателствата от глобален характер.

Сега, в условията на новата геостратегическа среда за сигурност, разработването и приемането на Концептуален модел на СНС е важен приоритет на държавата в областта на сигурността и отбраната на страната.

Този доклад няма за цел да разработи и опише такъв модел. По-скоро нашата цел е да очертаем концептуално неговите опорните точки, да разкрием принципите, върху които стъпва, неговият обхват и характеристики.

6 януари 2015 г.

   Този текст не може да бъде препечатван и копиран в други медии без разрешение от редакцията на БРОД за България

на горе